Gyönyörködni (Préd 6:6, 2Thessz 1:11-12)

Elhangzott 2012. március 4.-én.

Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit! – szólít fel a zsoltáros (Zsolt 37:4).

Élhet valaki kétezer évig is, ha nem tud gyönyörködni a jóban! – állapítja meg a felolvasott igeversben a Prédikátor.

Szoktunk manapság bármiben is gyönyörködni? Vagy úgy megyünk át napjainkon, heteinken, éveinken, hogy nem állunk meg egy kicsit, hogy kedvünket leljük valami szépben. Úgy gondoljuk, hogy van okunk a panaszra, elkeseredésre. Valóban, sokszor van okunk erre. De mégis, többször van okunk a gyönyörködésre, mint gondolnánk!

Már a most említett két példa is mutatja, hogy a Biblia embere észrevette a szépet, és szívesen mondott hálát érte Istennek. Sőt felszólít az Ige arra, hogy tegyük ezt! Vegyük észre Isten szépségét! Néhány példát hadd hozzak, hogy mire lehet figyelnünk, hogy ezt észrevegyük.

Gyönyörködni

GYÖNYÖRKÖDNI A TERMÉSZETBEN

Tegnap Hunorral és Csengével elmentünk sétálni a budai hegyekbe. Sok szépet láttunk. Az erdő még nem éledt, ezért nagy örömmel fedeztek fel a gyerekek egy-egy zöld növényfoltot az avarban. Bár én magam is még szebbnek tartom a zöldellő erdőt, de rájöttem, hogy ebben meg az a szép, hogy sokkal messzebbre látunk a hegyeket járva, mert a lombok nem akadályozzák a kilátást. Ha természetet járunk, bármelyik évszakban, nem nehéz észrevenni, hogy szép. Ezt a gyerekek is belátták, és amikor visszaértünk a kocsiba, meg is álltunk imádkozva hálát adni Istennek. Ez is nagyon szép volt tegnap: hallani, ahogy a gyermekeim imádkozva adnak hálát.

Lehet másban is meglátni a szépet. Például műalkotásokban.

GYÖNYÖRKÖDNI MŰALKOTÁSOKBAN

Képzőművészet. Ezeknek a műveknek az értelmezése sokak számára gondot okoz. Háló Gyulánál olvastam olyan gondolatokat, amik segítséget adhatnak abban, hogy igazán hasson ránk egy képzőművészeti alkotás.

A képzőművészeti alkotás csak látszólag szól a szemnek. Sokan azt hiszik, a mű csak arra való, hogy szépnek találjuk, hogy gyönyörköd­jünk benne, vagy a művész technikáját csodáljuk, vagy a türelmét, hogy 10 négyzetmétert micsoda aprólékossággal töltött ki. Pedig minden mű az értelmünket és a szívünket kell, hogy megragadja, lekösse. Ezért is szükséges az alkotáshoz isteni Lélek, bölcsesség és értelem. S ezeket az értelmezésnél sem hagyhatjuk ki.

GYÖNYÖRKÖDNI EGYMÁSBAN

Hadd említsek meg még egy igen fontos lehetőséget a számtalan másik közül. Lehet gyönyörködni a másik emberben. Salamon az Énekek énekében 8 fejezetben, 117 versen át teszi ezt, hogy gyönyörködik szerelmében, Szulamitban. De nem csak a szerelmesek képesek erre. Már említettem, hogy tegnap nem a csak a természetért adtam hálát, hanem gyermekeimért is.

Emlékezzünk, milyen örömet tud okozna, ha valalki kedvesen szól hozzánk. Ezt az ige is ismeri: Péld 16:24

Lépes méz a kedves beszéd: édes a léleknek és gyógyulás a testnek.

Tetteink is okozhatnak társainknak gyönyörűséget. Az iskolákban, munkahelyeken leginkább azokat az embereket kerülik el mások, akiből mintha hiányozna a jóság, a kedvesség, a figyelem. A mogorva, tüskés emberekkel nehéz jóban lenni. Különösen szép azonban, ha egy ilyen ember képes megváltozni. Talán sokan ismerik „A muzsika hangja” című filmet, vagy musical-t. A férfi főszereplő nagy változáson megy keresztül, ami különösen is széppé teszi ezt a történetet.

Igazi életváltozást Jézus Krisztus tud hozni. Nincs annál szebb, amikor ő kezébe vesz elrontott, tönkrement életeket, és helyreállítja azokat. Kegyelme ilyen hatalommal bír.

Most forduljunk ismét a Bibliához!

A Biblia és a gyönyörködés fogalma

Egy bibliatudós így mondta: A Szentírás szépségfelfogása dinamikus; nem a teremtmény külső formájában gyönyörködtet, hanem a teremtő, megváltó és megszentelő Isten tettének belső tartalmában: az emberhez való kapcsolatában éppúgy, mint a világhoz fűződő viszonyában.

A bibliai gyönyörűség nem más, mint az Isten teremtői, illetve megváltói munkájában való öröm.

GERHARD VON RAD ószövetséges teológus írja az Ószövetség teológiája című művében:

1. A szép sohasem volt valamiféle abszolút, öncélú valóság Izráel számára. Olyasminek tekintették, amit Isten folytonosan a világnak adományoz.

2. Ennélfogva a szép a hit körébe tartozott.

3. Az Istentől adományozott szépség élvezete egy később bekövetkező esemény előrevetülése volt, a beteljesedésre irányult. A hit szemének nézése, és nézés hordozta hit ez.

4. Izráel az isteni önkiüresítés és rejtőzködés műveiben is felismerte a dicsőséget.

5. A szépet eseménynek, semmint valamiféle létezőnek tartotta Izráel, minthogy Isten cselekvésének megnyilvánulását látta benne.

Van mit tanulnunk a bibliai emberek életszemléletéből.

Isten is gyönyörködik

FIÁBAN

Mt 3:17 És hang hallatszott a mennyből: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm.”

Mt 17:5 Még beszélt, amikor íme, fényes felhő árnyékolta be őket, és hang hallatszott a felhőből: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, reá hallgassatok!”

GYERMEKEIBEN

Zsolt 147:11 Az istenfélőkben gyönyörködik az ÚR, azokban, akik az ő szeretetében bíznak.

Ha nekünk mindennél, mindenkinél fontosabb Jézus, akkor Isten elégedett velünk, mert az ő Fiában gyönyörködik.

ABBAN, HOGY KEGYELMET AD

Mik 7:18 Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését? Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. (Károli: gyönyörködik az irgalmasságban)

Isten soha nem gyönyörködik az ítéletben. Isten soha nem leli örömét abban, amikor kiönti ítéletét egy népre. És mégis, mi oly gyakran alig várjuk, hogy Isten ítélete utolérje a gonoszokat, alig várjuk, hogy elérkezzen az ítélet napja. Isten azonban nem gyönyörködik az ítéletben, sokkal szívesebben tanúsítana irgalmat, hiszen irgalmas ő, és örökké tart szeretete. Isten gyönyörködik az irgalomban.

A 219. énekünkben van:

A bűnöst szánja ő mindig,

Halálán nem gyönyörködik,

Halálán nem gyönyörködik.

egy apuka megy az utcán a kicsi fiával. Fogják egymás kezét, aztán a kicsi időnként kiveszi a kezét, elelszalad, visszatér. Az egyik ilyen kiruccanása alkalmával megbotlik és beleesik egy tócsába. Mit csinál egy kisgyerek? Elkezd sírni. Hason fekszik a vízben és sír. Mit tesz az apuka? Több lehetősége van. Megy tovább dühösen, majd fölkel a gyerek. Ő esett el, keljen fel, tanulja meg. Vagy megáll felette és elkezdi szidni. Előadást tart arról, ha a kezemet fogtad volna… ismerjük ezt. A gyerekeink meg még inkább ismerik. Ha elkezdjük, már tudják folytatni. Vagy: rámosolyog és lehajol. Felemeli, és azt mondja: ez az eset azért van, mert megesik, hogy vízbe esik egy kisgyerek. Gyere, kelj fel. Letörli a könnyeit és megvigasztalja. Majd otthon kimossuk a ruhát. Máskor majd jobban vigyázol.

Amit a Szentírás Istenről mond, az az utóbbi. Ő ránk mosolyog akkor is, amikor ott hasalunk a bukásaink után. Lehajol és felemel. „Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad!” Mert újra és újra rászorulunk az Ő könyörülő kegyelmére, az Ő bűnbocsátó irgalmára. De ezt Ő ígéri.

Zsolt 103,8-13 Irgalmas és kegyelmes az ÚR, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az ÚR az istenfélőkhöz.

ÁLDOZATAINKBAN

Zsid 13:16 A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten.

Amikor a bűnnel megterhelt szív az ünnepek megtartásán fáradozik és áldozatot mutat be, Isten nem gyönyörködik benne. Már a pusztai vándorlás közben is kijelentik a zsidók, hogy Istent tisztelik, de azért a bálványisteneknek is mutattak be áldozatot. Isten elvárja az egyenességet az ő népétől. Az Úr Jézus Krisztus is kijelenti: két úrnak szolgálni nem lehet. Figyelmeztet ma, éppúgy mint a múltban: Isten előtt fontosabb az igazságosság, mint a szertartás. Eredménytelen a kétszínű élet.

Ézs 1:11 Mit kezdjek a sok véresáldozattal? – mondja az Úr. Elegem van az égőáldozati kosokból, a hízott marhák kövérjéből! A bikák, bárányok és bakok vérében nem telik kedvem.

A zsoltáros így vallja meg:

Zsolt 40:9 Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem, törvényed szívemben van.

A REND TEREMTÉSÉBEN

Jer 9:23 Aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy érti és tudja rólam, hogy én vagyok az Úr, aki szeretetet, jogot és igazságot teremtek a földön, mert ezekben telik kedvem – így szól az Úr!

Isten azokban gyönyörködik, akiket az Ő kegyelmének és ítéletének ismerete belső alázatra és az emberek iránti őszinte szeretet megmutatására indít.

Isten azokban gyönyörködik, akiket az Ő kegyelmének és ítéletének ismerete belső alázatra és az emberek iránti őszinte szeretet megmutatására indít. Szeretet, jog, igazság – milyen sokan várják, hogy intézmények, vagy a kormány biztosítsa ezt, holott csak az Úr tudja ezt megadni.

 A TESTVÉREK KÖZÖTTI EGYETÉRTÉSBEN

Zsolt 133:1-3 Zarándokének. Dávidé. Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakállra, Áron szakállára, amely leér köntöse gallérjára. Olyan, mint a Hermón harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az ÚR áldást és életet mindenkor.

Egységünk, szeretetünk a gyülekezetben nem csak a testvéreink, hanem Istent is gyönyörködteti.

Hogyan gyönyörködjünk az Úrban?

Ki lehet lépni a magunk körül forgásból. Az imádság nem a rendelés leadása a főpincérnek, hanem kapcsolat, közösség az Élővel. Ahogyan a zsoltárban is olvassuk: „Gyönyörködjél azÚrban!” (Zsolt 37,4) Ez nem szélsőséges, eksztatikus élmény, de mindenképpen az élő Istennel való élő személyes kapcsolat. Bekövetkezhet hajnali időben a kórházi ágyon, amikor nem tudok aludni, vagy bármely más élethelyzetben.

 1. Vedd észre a szépet!
 2. Adj hálált érte!
 3. Te magad is legyél szép!
Ezért aztán mindenkor imádkozunk értetek, hogy a mi Istenünk tegyen titeket méltóvá az elhívásra, és töltsön meg titeket teljesen a jóban való gyönyörködéssel és a hit minden erejével, hogy megdicsőüljön a mi Urunk Jézus Krisztus neve bennetek, és ti is őáltala a mi Istenünk és az Úr Jézus Krisztus kegyelméből. 2Thessz 1:11-12

“Gyönyörködni (Préd 6:6, 2Thessz 1:11-12)” bejegyzéshez 2 hozzászólás

 1. Talán úgy lehet megfogalmazni:gyönyör az a beteljesedés,vagy a maximum elérése egy adott dologban vagy témában.Pál ez úgy fogalmazza meg:Tudok szűkölködni és tudok bővelkedni is; mindenütt mindent megszoktam: tudok jóllakni is, éhezni is, bővelkedni és nélkülözni is.Mindenre képes vagyok abban, aki nekem erőt ad.Az töltötte el gyönyörűséggel hogy amiben volt,minden értelmet meghaladó erőben lett teljessé és beteljesedetté.
  Mivel mi az odafenn valókkal kell hogy törődjünk,annak földi beteljesedése ad örömöt,gyönyörűséget,ha Isten igazsága és békessége terjed.Mindenhol környezetünkben amiben eszközök lehetünk.
  Azért tudtak az apostolok szenvedések között is dicséretet énekelni,örömmel lenni,mert a menny teljessége volt bennük.
  A teljes szeretet kiűzi a félelmet.Mert aki gyönyörködik nem kételkedik,átadja érzékszerveit teljesen.

   

  Válasz

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .