EMLÉKEZZ MEG A NYUGALOM NAPJÁRÓL!


VASÁRNAPI ÜZENET: EMLÉKEZZ MEG A NYUGALOM NAPJÁRÓL!
A felvétel 2014. szeptember 21-én készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor
Bibliai textus: “Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt! Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat! De a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne végezz azon se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta az Úr a nyugalom napját, és megszentelte azt.” (2. Mózes 20,8-11)

KIÉRT JÖTT JÉZUS? – ÉRTED! – ÉRTED?


KIÉRT JÖTT JÉZUS? – ÉRTED! – ÉRTED?
Bibliai textus: “Ha ismernéd az Isten ajándékát és hogy ki az, aki azt mondja neked, ‘Adj innom’, Te kérted volna őt, és adott volna neked élő vizet…” (János 4,10)
A felvétel 2014. szeptember 14-én vasárnap készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Igét hirdet: Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor

ÉPÜLJETEK FEL ÉLŐ KÖVEKBŐL LELKI HÁZZÁ!


ÉPÜLJETEK FEL ÉLŐ KÖVEKBŐL LELKI HÁZZÁ!
A felvétel 2014. szeptember 7. vasárnap készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán lelipászor
Bibliai textus: “Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre; mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt “kiválasztott és drága”; ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ezért áll ez az Írásban: “Íme, leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg”. Néktek, a hívőknek drága kincs; a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett, megütközés kövévé és botránkozás sziklájává; azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendeltettek. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket; akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket: tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogy ha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján.” (1. Péter 2,1-12)

NYITOTT BIBLIA SZABADEGYETEM – KISPEST

Isten bölcsessége plakát 300x225 NYITOTT BIBLIA SZABADEGYETEM   KISPEST
NYITOTT BIBLIA SZABADEGYETEM – KISPEST
A nyári bibliatanulmányozó sorozatunk záró alkalma 2014. szeptember 11-én, csütörtökön 18 órakor kezdődik a Kispesti Baptista Gyülekezet imatermében, amire minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk. A bibliai tanulmány témája: “Isten bölcsessége a megbocsátásban” (1.Mózes 45,1-15; 50,15-21) Az interaktív bibliai tanítást a gyülekezet lelkipásztora dr. Mészáros Kálmán tartja.
(Cím: 1191 Budapest, Kisfaludy u. 20.)

MIT JELENT JÉZUS KÖVETÉSE?


MIT JELENT JÉZUS KÖVETÉSE?
A felvétel 2014. augusztus 17-én vasárnap készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Igét hirdet: Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor
Bibliai textus: “Amikor eljött a templomszentelés ünnepe, Jeruzsálemben tél volt. Jézus a templomban, a Salamon csarnokában járt. Ekkor körülvették a zsidók, és így szóltak hozzá: “Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyíltan!” Jézus így válaszolt nekik: “Megmondtam nektek, de nem hisztek. Atyám nevében végzett cselekedeteim tanúskodnak mellettem, de ti nem hisztek, mert nem az én juhaim közül valók vagytok. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én Atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az Atya kezéből. Én és az Atya egy vagyunk.” (János 10,22-30)

AZ ÚRVACSORA ÉRTELME ÉS CÉLJA


AZ ÚRVACSORA ÉRTELME ÉS CÉLJA
A felvétel 2014. 08. 10. vasárnap készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor
Bibliai textus: “Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan. Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne vesszünk.” (1. Korintus 11,26-32)

MIT TANÍT A BIBLIA A HITVALLÓ BEMERÍTÉSRŐL/KERESZTSÉGRŐL?


MIT TANÍT A BIBLIA A HITVALLÓ BEMERÍTÉSRŐL/KERESZTSÉGRŐL?
A felvétel 2014.08.03. vasárnap délelőtt készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Igét hirdet: Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor
Bibliai textus: “Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt. János azonban megpróbálta visszatartani őt, és ezt mondta: “Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám?” Jézus így válaszolt: “Engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot.” Akkor engedett neki. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt a menny, és látta, hogy Isten Lelke galamb formájában aláereszkedik, és őreá száll. És hang hallatszott a mennyből: “Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm.” (Máté 3,13-17)

SZENT ÉLET? A MAI VILÁGBAN? MIT TANÍT ERRŐL A BIBLIA?


SZENT ÉLET? A MAI VILÁGBAN? MIT TANÍT ERRŐL A BIBLIA?
A felvétel 2014. július 20. vasárnap készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Igét hirdet: Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor

Bibliai textus: “Testvéreim, kérünk titeket, és intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek – s amint éltek is -, ebben jussatok még előbbre. Hiszen tudjátok: milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek: hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy mindenki szentségben és tisztaságban tudjon élni feleségével, nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent; és hogy senki túlkapásra ne vetemedjék, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben. Mert bosszút áll az Úr mindezekért, ahogyan már előbb megmondtuk nektek, és bizonyságot is tettünk róla. Mert nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem megszentelődésre. Aki tehát ezt megveti, az nem embert vet meg, hanem az Istent, aki Szentlelkét is reátok árasztja.” (1.Thessalonika 4,1-8)