MI TISZTÍT MEG BŰNÖMTŐL?

MI TISZTÍT MEG BŰNŐMTŐL?
1. Mi tisztít meg bűnömtől?
Csak a bárány Jézus vére!
Hol gyógyulok meg ebből?
Jézusomnak sebeiben.

Kar: Ó drága ez az ár,
Itt jóvá lesz a kár.
Itt megnyugszik lelkem,
A bárány Jézus vérében.

2. Mi tesz vétkemtől menté?
Csak a bárány Jézus vére!
Az Atyánál kedvessé,
Csak a bárány Jézus vére!

3. Mi békít Istennel meg?
Csak a bárány Jézus vére!
Mi ment a nyomorból meg?
Csak a bárány Jézus vére!

4. Mi tehet rosszat jóvá?
Csak a bárány Jézus vére!
Isten előtt igazzá?
Csak a bárány Jézus vére!

JÉZUS SÍR JERUZSÁLEM FELETT


Virágvasárnap: “Szomorúság az örömben” – Igét hirdet: Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor. A felvétel 2014. április 13. virágvasárnap délután készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Bibliai textus: Lukács evangéliuma 19,41-48

“Amikor közelebb ért, és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt: “Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat! De most már el van rejtve a szemeid elől. Mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak, és mindenfelől szorongatnak; földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét.” Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, ezt mondva nekik: “Meg van írva: És az én házam imádság háza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek.” Ezután naponként tanított a templomban. A főpapok, az írástudók a nép vezetőivel azon voltak, hogy elveszítsék; de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép – hallgatva őt – rajongott érte.” (Lukács 19,41-48)

JÉZUS BEVONULÁSA JERUZSÁLEMBE


A felvétel 2014. április 13. vasárnap délelőtt készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Igét hirdet dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor
Bibliai textus: Lukács 19,28-40.
“Miután ezeket elmondta, tovább haladt Jeruzsálem felé. Amikor közel ért Betfagéhoz és Betániához, az Olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik: “Menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember: oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek: Miért oldjátok el? – mondjátok ezt: Az Úrnak van szüksége rá.” Ekkor a küldöttek elmentek, és mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamárcsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük: “Miért oldjátok el a szamárcsikót?” Ők így feleltek: “Mert az Úrnak van szüksége rá.” Azután elvezették azt Jézushoz, felsőruhájukat ráterítették a szamárcsikóra, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felsőruhájukat. Mikor pedig már közeledett az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották: “Áldott, a király, aki az Úr nevében jön! A mennyben békesség, és dicsőség a magasságban!” A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki: “Mester, utasítsd rendre tanítványaidat!” De ő így válaszolt: “Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani.” (Lukács 19,28-40)

ITT AZ IDŐ! – VÁLASSZATOK!


Igehirdetés: “Kérdés Jézus hatalmáról” – Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor
Bibliai textus: “Miközben (Jézus) a templomban tanította a népet, és hirdette az evangéliumot, odaléptek a főpapok és az írástudók a vénekkel együtt, és megkérdezték tőle: “Mondd meg nekünk, milyen hatalommal cselekszed ezeket, vagy ki adta neked ezt a hatalmat?” Ő pedig így válaszolt nekik: “Én is kérdezek tőletek valamit; mondjátok meg nekem: Vajon a János keresztsége mennyből való volt-e vagy emberektől?” Ők pedig így tanakodtak egymás között: “Ha azt mondjuk: mennyből, azt fogja mondani: Akkor miért nem hittetek neki? Ha pedig azt mondjuk: emberektől, az egész nép megkövez minket, mert meg van győződve arról, hogy János próféta volt.” Ezért azt felelték neki, hogy nem tudják, honnan való. Erre Jézus így szólt hozzájuk: “Én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket.” (Lukács 20,1-8)

A felvétel 2014. április 6. vasárnap délelőtt készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén.

NYITOTT BIBLIA – KISPESTI SZABADEGYETEM

NYITOTT BIBLIA – KISPESTI SZABADEGYETEM
Ruth könyve2 300x225 NYITOTT BIBLIA   KISPESTI SZABADEGYETEM

Bibliaismereti kurzust tartunk kezdők és haladók számára a Kispesti Baptista Gyülekezetben. Az interaktív bibliatanulmányozás következő témája a Ruth könyve alapján: “Életreszóló döntéseink” (Ruth 1,1-22) A legközelebbi alkalom 2014. április 3-án, csütörtök este 6 órakor kezdődik. A tanulmányt Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor vezeti. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Cím: Kispesti Baptista Gyülekezet 1191. Budapest, Kisfaludy utca 20. Megközelítés tömegközlekedéssel: A 3-as metró Határ úti megállójától az 50-es villamos 3. megállójáig (Kispest-Kossuth tér) kell utazni. Honlap: www.kispestibaptista.hu

ISTENÜNK, ÚJÍTS MEG MINKET!

A LELKI MEGÚJULÁS FELTÉTELE ÉS KÖVETKEZMÉNYE
“Figyelj ránk, Izráel pásztora, aki úgy terelgeted Józsefet, mint egy nyájat! Te, aki kerúbokon trónolsz, jelenj meg ragyogva Efraimnak, Benjáminnak és Manassénak! Mutasd meg hatalmadat, jöjj segítségünkre! Istenünk, újíts meg bennünket! Ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk!” Zsoltárok 50,2-5

JÉZUS A JÓ PÁSZTOR

AKI AZ ELVESZETTET MEGKERESI…
“A vámszedők és a bűnösök mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak: “Ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük.” Ő erre ezt a példázatot mondta nekik: “Ha valakinek közületek száz juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a pusztában, és nem megy-e addig az elveszett után, amíg meg nem találja? És ha megtalálta, felveszi a vállára örömében, hazamegy, összehívja barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk: Örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre.” (Lukács 15,1-7)

MA VAN AZ ÜDVÖSSÉG NAPJA!

JÉZUS ÍTÉLETET MOND JERUZSÁLEM / BUDAPEST FÖLÖTT
“Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, mint a tyúk a csibéit szárnyai alá, de nem akartátok! Íme, elhagyottá lesz a ti házatok. De mondom nektek, nem láttok addig engem, míg el nem jön az az idő, amikor ezt mondjátok: Áldott, aki jön az Úr nevében!” (Lukács 13,34-35)