VASÁRNAPI ÜZENET: “MI VÁR RÁNK A HALÁL UTÁN?”
A bibliai tanítás 2015. március 1-én vasárnap hangzott el a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor.
Bibliai textus: Jézus ezt mondta tanítványainak “Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat.” Tamás erre így szólt hozzá: “Uram, nem tudjuk, hova mégy: honnan tudnánk akkor az utat?” Jézus így válaszolt: “Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” (János 14,1-7)

Read more on VASÁRNAPI ÜZENET: “MI VÁR RÁNK A HALÁL UTÁN?”…

Felhelyezés: 2015. március 02. hétfő | Szerző: kispest


VASÁRNAPI ÜZENET: A PRÓBÁK CÉLJA
A bibliai tanítás 2015. február 22-én vasárnap hangzott el a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor
Bibliai textus: “Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle: “Mester, ki vétkezett: ez vagy a szülei, hogy vakon született?” Jézus így válaszolt: “Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei… Szülei pedig így válaszoltak: “Azt tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született, de hogy most mi módon lát, azt nem tudjuk, és hogy ki nyitotta meg a szemét, azt sem tudjuk. Tőle kérdezzétek meg, nagykorú már, majd ő beszél önmagáról.” Ezt azért mondták a szülei, mert féltek a zsidóktól, mivel a zsidók már megegyeztek abban, hogy ha valaki Krisztusnak vallja őt, azt ki kell zárni a zsinagógából. Ezért mondták a szülei: “Nagykorú már, tőle kérdezzétek meg.” Odahívták tehát másodszor is a nemrég még vak embert, és ezt mondták neki: “Dicsőítsd az Istent: mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös.” Erre ő így válaszolt: “Hogy bűnös-e, nem tudom. Egyet tudok: bár vak voltam, most látok.” (János 9,1-25)

Read more on VASÁRNAPI ÜZENET: A PRÓBÁK CÉLJA…

Felhelyezés: 2015. február 23. hétfő | Szerző: kispest


VASÁRNAPI ÜZENET: A HELYREÁLLÍTÓ KEGYELEM
Az igehirdetés 2015. február 15-én hangzott el a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor.
Bibliai textus: “Jézus pedig kiment az Olajfák hegyére. De korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereglett; ő pedig leült, és tanította őket. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz: “Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz?” Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik: “Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ.” És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva, egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá: “Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged?” Ő így felelt: “Senki, Uram.” Jézus pedig ezt mondta neki: “Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!” (János evangéliuma 8,1-11)

Read more on VASÁRNAPI ÜZENET: A HELYREÁLLÍTÓ KEGYELEM…

Felhelyezés: 2015. február 17. kedd | Szerző: kispest

A Házasság Hete országos eseménysorozához kapcsolódva Házaspáros találkozóra került sor 2015. február 14-én a Kispesti Baptista Gyülekezetben. A találkozó egy nagyszerű előadással kezdődött Dr. Evan Parks keresztyén házassági tanácsadó, teológiai professzor részéről “Mitől jó, vagy rossz egy házasság?” címmel. Ezt követően ünnepi vacsorára, majd a megjelent 25 házaspár őszinte bizonyságtételére került sor. Az alkalom végen a házassági fogadalomtétel megújítása, áldó ima és egy-egy emléklap átadás következett Dr. Mészáros Kálmán kispesti lelkipásztor vezetésével. A hűségfogadalom vezérigéje ez volt: “Mert ahová te mégy, odamegyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni…csak a halál választ el tőled!” (Ruth 1,16-17)

Read more on Megtartó Hűség – Házaspárok találkozója a Kispesten…

Felhelyezés: 2015. február 16. hétfő | Szerző: kispest


A MEGTARTÓ HŰSÉG – MITŐL KERESZTYÉN EGY HÁZASSÁG? A tanítás 2015. február 8-án hangzott el a Kispesti Baptista Gyülekezet vasárnapi istentiszteletén. Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor. Bibliai textus: “Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák. Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves az Úrban. Ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek…” (Kolossé 3,18-21)

Read more on A MEGTARTÓ HŰSÉG – MITŐL KERESZTYÉN EGY HÁZASSÁG?…

Felhelyezés: 2015. február 14. szombat | Szerző: kispest

MABAVISZ LOGO3

A Baptista Világszövetség (BVSZ) megalakulásától kezdve a következő területeken látta legsürgősebb feladatait: 1. Jézus Krisztus üdvözítő evangéliumának halaszthatatlan hirdetése saját nemzetünk és a világ népei felé.  2. Közvetlen információk továbbadása Isten munkájáról, amit népe között végez.  3. A tagszövetségek élén álló vezetők és munkatársaik lelki bátorítása, hogy Isten tervét felismerve bölcsen vezessék a rájuk bízottakat. 4. Együttes imádságra való buzdítás a vallási, politikai okok miatt üldözött, vagy gazdasági okok miatt szenvedő baptista testvéreinkért. 5. Nemzetközi összefogás a vallásszabadság és az emberi jogok védelmében. 6. A Bibliára alapozott hitigazságok határozott hirdetése, a baptista identitás elmélyítése és megerősítése. 7. Együttműködés keresése más hitvalló keresztyénekkel az evangélium hiteles megélésében és hirdetésében. 8. Segélyszervezetek létrehozása a katasztrófa sújtotta területeken élők megsegítésére…

Read more on 2015 FEBRUÁR 1. – A BAPTISTA VILÁGSZÖVETSÉG VASÁRNAPJA…

Felhelyezés: 2015. február 04. szerda | Szerző: kispest


VASÁRNAPI ÜZENET: JÉZUS AZ ÉLET KENYERE
Az igehirdetés 2015. február 1-én hangzott el a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Igét hirdet dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor.
Bibliai textus: “Bizony, bizony, mondom néktek: aki hisz, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon: Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le: ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem.” A zsidók erre vitatkozni kezdtek egymással, és ezt kérdezték: “Hogyan adhatná ez nekünk a testét eledelül?” Jézus így szólt hozzájuk: “Bizony, bizony, mondom néktek: ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet tibennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon.” (János 6,47-54)

Read more on JÉZUS AZ ÉLET KENYERE…

Felhelyezés: 2015. február 04. szerda | Szerző: kispest


JÉZUS ÉLŐ VIZET KÍNÁL – NEM CSAK A SAMÁRIAI ASSZONYNAK
A Kispesti Baptista Gyülekezet templomában került sor 2015. január 25-én a kispesti egyházközösségek Egyetemes/Ökumenikus Imahetének záró istentiszteletére. Rövid igei bátorításokkal Deák László (evangélikus), Ablonczy Kálmán (református), Lovász Péter (római katolikus), dr. Jackó Sándor (görög katolikus), Széll Bulcsú (evangélikus), Harkai Ferenc (református), Ablonczy Zsolt (református), dr. Szebeni Olivér (baptista) és dr. Mészáros Kálmán (baptista) lelkipásztorok szolgáltak. Örömmel hallgattunk Szomor Anikó és Schönek Anna fuvola duettjét, a kipesti férfikart, valamint az összevont énekkart Fodor Krisztina és Kovács Pál karmesterek vezetésével. Soli Deo Gloria!

Read more on JÉZUS ÉLŐ VIZET KÍNÁL – NEM CSAK A SAMÁRIAI ASSZONYNAK…

Felhelyezés: 2015. január 28. szerda | Szerző: kispest