TIHANYI BENCÉS APÁTSÁG TEMPLOMÁBAN IS ELKEZDŐDÖTT AZ IMAHÉT
Dr. Korzenszky Richárd perjel meghívására Dr. Mészáros Kálmán baptista lelkipásztor, a Baptista Teológiai Akadémia tanára hirdette Isten igéjét.
A felvétel 2015. január 19-én, hétfőn készült a Tihanyi Bencés Apátság templomában megtartott Egyetemes Imahét megnyió istentiszteletén.
Bibliai textus: “Jézusnak Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákób adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákób forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál; az idő délfelé járt.
Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá: “Adj innom!” Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta: “Hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok?” Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal.
Jézus így válaszolt: “Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád: Adj innom!, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet.” Az asszony így szólt hozzá: “Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély: honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákóbnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt fiai és jószágai is?”
Jézus így válaszolt neki: “Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne.” Az asszony erre ezt mondta: “Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen idejárnom meríteni.”
Jézus így szólt hozzá: “Menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza!” Az asszony így válaszolt: “Nincs férjem.” Jézus erre ezt mondta: “Jól mondtad, hogy férjed nincs, mert öt férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed: ebben igazat mondtál.” Az asszony ekkor így felelt: “Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell.”
Jézus így válaszolt: “Higgy nekem asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az Atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk.”
(János 4,4-24)

Read more on TIHANYI BENCÉS APÁTSÁG TEMPLOMÁBAN IS ELKEZDŐDÖTT AZ IMAHÉT…

Felhelyezés: 2015. január 21. szerda | Szerző: kispest


VASÁRNAPI ÜZENET: “A GYÓGYÍTÓ ÉS HELYREÁLLÍTÓ HIT”
Az igei üzenet 2015. január 18. vasárnap hangzott el a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Igét hirdet: Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor
Bibliai textus: “Azután ismét a galileai Kánába ment, ahol a vizet borrá változtatta. Kapernaumban pedig volt egy királyi tisztviselő, akinek betegen feküdt a fia. Amikor meghallotta, hogy Jézus megérkezett Júdeából Galileába, elment hozzá, és kérte, hogy jöjjön és gyógyítsa meg a fiát, mert halálán van. Erre Jézus ezt mondta neki: “Ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek.” A királyi tisztviselő újra kérte őt: “Uram, jöjj, mielőtt meghal a gyermekem.” Jézus erre így válaszolt: “Menj el, a te fiad él.” Hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elindult. Még útban volt hazafelé, amikor szembejöttek vele a szolgái a hírrel, hogy a gyermeke él. Ekkor megkérdezte tőlük, hány órakor lett jobban. Azt mondták neki, hogy tegnap délután egy órakor hagyta el a láz. Megállapította tehát az apa, hogy éppen abban az órában, amelyben ezt mondta neki Jézus: “A te fiad él.” És hitt ő, valamint egész háza népe. Ezt pedig második jelként tette Jézus, miután megérkezett Júdeából Galileába.” (János 4,46-54)

Read more on VASÁRNAPI ÜZENET: “A GYÓGYÍTÓ ÉS HELYREÁLLÍTÓ HIT”…

Felhelyezés: 2015. január 20. kedd | Szerző: kispest


VASÁRNAPI ÜZENET: “ÚJJÁ KELL SZÜLETNED!”
Az igehirdetés 2015. január 11-én hangzott el a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén.
Igét hirdet: Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor.
Az újjászületés fogalma sokak számára nem világos. Az újjászületést nem örököljük szüleinktől, nem az ember jószándékán múlik, nem valamiféle vallásos beavatási szertartás eredménye, nem magunkra eröltetett viselkedési forma, nem valamiféle evolúció eredménye, nem valami ezoterikus testi újraszületés (reinkarnáció), hanem Isten Szentlekének titokzatos beavatkozása révén történik a HIT ajándékát elfogadó ember életében. Erről tanított Jézus, amikor ezt modta a jeruzsálemi templom egyik főrangú vallási vezetőjének: “Újjá kell születned!”

Bibliai textus: Jézus ezt modta: “Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát.” Nikodémus ezt kérdezte tőle: “Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe és megszülethetik ismét?” Jézus így felelt: “Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.  Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell születnetek.  A szél arra fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hova megy: így van mindenki, aki a Lélektől született.” Nikodémus megkérdezte tőle: “Hogyan történhet meg mindez?” Jézus így válaszolt: “Te Izráel tanítója vagy, és ezt nem tudod? Bizony, bizony, mondom néked: amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot, de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket.  Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az Emberfia. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.” János 3,3-18.

 

Read more on VASÁRNAPI ÜZENET: “ÚJJÁ KELL SZÜLETNED!”…

Felhelyezés: 2015. január 13. kedd | Szerző: kispest


MEGTALÁLTUK A MESSIÁST!
Az esztendő első vasárnapján 2015. január 4-én ez az üzenet hangzott el a Kispesti Baptista Gyülekezetben.
Igét hirdetett dr. Mészáros Kálmán.
Bibliai textus: “Másnap ismét ott állt (Keresztelő/Bemerítő) János két tanítványával együtt, és rátekintve Jézusra, aki arra járt, így szólt: “Íme, az Isten Báránya!” Meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust. Jézus megfordult, és amikor meglátta, hogy követik őt, megszólította őket: “Mit kerestek?” Ők pedig ezt válaszolták: “Rabbi – ami azt jelenti: Mester -, hol van a lakásod?” Ő így szólt: “Jöjjetek, és meglátjátok.” Elmentek tehát, meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon; körülbelül délután négy óra volt ekkor. A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól és követték őt, András, Simon Péter testvére volt az egyik. Ő, mihelyt találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki: “Megtaláltuk a Messiást” – (ami azt jelenti: Felkent). Odavitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt: “Te Simon vagy, Jóna fia: téged Kéfásnak fognak hívni” – (ami azt jelenti: Kőszikla). Másnap Jézus Galileába akart indulni. Ekkor találkozott Fülöppel, és így szólt hozzá: “Kövess engem!” (János 1,36-43)

Read more on MEGTALÁLTUK A MESSIÁST!…

Felhelyezés: 2015. január 06. kedd | Szerző: kispest


ÚJÉVI ÜZENET: “NÉZZÜNK FEL JÉZUSRA!”
Újév első napjának üzenete 2015. január 1-én hangzott el a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén.
Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor.
Bibliai textus: “Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett – a gyalázattal nem törődve – vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek…
Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön…”
(Zsidókhoz írt levél 12,1-4, 12-15)

Read more on ÚJÉVI ÜZENET: “NÉZZÜNK FEL JÉZUSRA!”…

Felhelyezés: 2015. január 01. csütörtök | Szerző: kispest


EMLÉKEZZ VISSZA AZ EGÉSZ ÚTRA!
Kerekasztal beszélgetés az év utolsó napján. Készült 2014. december 31-én a Kispesti Baptista Gyülekezet óévesti agapéján.
Igét hirdet: Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor.
Bibliai textus: “Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened, az Úr a pusztában negyven éven át, hogy megsanyargatva és próbára téve téged megtudja, mi van a szívedben: megtartod-e parancsolatait, vagy sem? Sanyargatott és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáid sem ismertek. Így adta tudtodra, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr szájából származik.” (5. Mózes 8,2-3)

Read more on EMLÉKEZZ VISSZA AZ EGÉSZ ÚTRA!…

Felhelyezés: 2015. január 01. csütörtök | Szerző: kispest


“ÁLDJAD LELKEM AZ URAT ÉS NE FELEDD EL MENNYI JÓT TETT VELED!” – Elhangzott 2014. december 28-án a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor.
Bibliai textus: “Áldjad, lelkem, az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét! Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé…
Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mező virága. Ha végigsöpör rajta a szél, vége van, még a helyét sem lehet felismerni. De az Úr szeretete mindörökké az istenfélőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is; azokkal, akik megtartják szövetségét, és arra törekszenek, hogy teljesítsék rendelkezéseit.”
(103. Zsoltárok 1-5, 15-18)

Read more on “ÁLDJAD LELKEM AZ URAT ÉS NE FELEDD EL MENNYI JÓT TETT VELED!”…

Felhelyezés: 2014. december 29. hétfő | Szerző: kispest


“HIRDETEK NÉKTEK NAGY ÖRÖMET…”
A felvétel 2014. december 25. karácsony délutánján készült a Kispesti Baptista Gyülekezet ünnepi istentiszteletén.
Igét hirdet: Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor.
Bibliai textus: “Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunkra adott. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták őt, elmondták mindazt, amit erről a kisgyermekről az angyalok hirdettek, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a beszédeket megjegyezte, és szívében forgatta. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva Istent mindazért, amit hallottak és láttak, úgy, ahogyan ő megüzente nekik.” (Lukács 2,8-20)

Read more on Karácsonyi üzenet: “Hirdetek néktek nagy örömet…”…

Felhelyezés: 2014. december 27. szombat | Szerző: kispest


KARÁCSONYI ÜZENET: “IMMÁNUEL – VELÜNK AZ ISTEN!”
Elhangzott a 2014. december 25-én, Karácsony első napján a Kispesti Baptista Gyülekezetben.
Igét hirdet: Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor
Bibliai textus: “Jézus Krisztus születése pedig így történt: Mikor anyja, Mária már jegyese volt Józsefnek, de még nem keltek egybe, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje, József, aki igaz ember volt, és nem akarta őt szégyenbe hozni, elhatározta, hogy titokban elbocsátja. Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: “Íme, a szűz fogan méhében, és fiút szül, és Immánuélnak nevezik majd” – ami azt jelenti: Velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy tett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki, és feleségül vette őt, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el.” (Máté 1,18-25)

Read more on KARÁCSONYI ÜZENET: “IMMÁNUEL – VELÜNK AZ ISTEN!”…

Felhelyezés: 2014. december 26. péntek | Szerző: kispest


A BOYZLESS VOICE KARÁCSONYI KONCERTJE KISPESTEN
A csodálatos hangzású Boyzless Voice, a férfihangnélküli női kamaraegyüttes részvételével Karácsonyi Koncertre került sor 2014. december 21-én vasárnap 17 órakor, a Kispesti Baptista Gyülekezet Templomában. Az együttes tagjai: Brebovszky Klára – karvezető, szoprán, a Magyar Rádió Gyermekkórusának vezetője, Földi Veronika – szoprán, Mayer Blanka – mezzo, Mészáros Gyöngyvirág – mezzo, Szűts Melinda – mezzo, Nagy Ildi – alt. Zongorán Somogyi Balázs müködött közre. Ünnepi gondolatokkal Brebovszkiné Pintér Márta szolgált. Az alkalmon Kertész Csaba Kispest alpolgármestere is felszólalt. Az est házigazdája Dr Mészáros Kálmán lelkipásztor volt. A Betlehemben fölhangzó mennyei énekkar felemelő élményében volt részünk ezen az estén. Fülünkben cseng azóta is a kétezer éves üzenet: “Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennennek, a földön békesség és az emberekhez jóakarat!”

Read more on A BOYZLESS VOICE KARÁCSONYI KONCERTJE KISPESTEN…

Felhelyezés: 2014. december 24. szerda | Szerző: kispest